27 қазан 2017

Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы

Қазақ тілі әліпбиінің кириллицадан латын графикасына көшірілуін қамтамасыз ету мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қоса беріліп отырған латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия құрсын;

қазақ тілі әліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңімен көшуін қамтамасыз етсін;

осы Жарлықты іске асыру жөнінде өзге де, соның ішінде ұйымдастырушылық және заңнамалық сипаттағы, шаралар қабылдасын.

3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

4. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

 

Қазақстан Республикасының

           Президенті                                                                   Н.Назарбаев

 

 

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 26 қазан

                

                № 569    

 

 

 

 

27 октября 2017

О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.  

2.   Правительству Республики Казахстан:

образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;

обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;

принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера. 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

 

 

           Президент

   Республики Казахстан                                                             Н.Назарбаев

 

Астана, Акорда, 26 октября 2017 года

 

                 № 569